+ PIASKOWSKI I SPÓŁKA
                       
PKO BP - Prudik   
         Strona Główna     |   O firmie     |   Realizacje     |   Referencje     |   Praca     |                     Kontakt    |
USŁUGI
BUDOWLANE


Budownictow mieszkaniowe
Realizacja obiektów publicznych
Budownictwo przemysłowePRB "A. Piaskowski i S-ka"
Sp. z o.o.

ul. Chopina 14
41-300, Dąbrowa Górnicza
(32) 262 34 28
(32) 261 90 75
biuro@piaskowski.pl
  Otrzymane referencje


1. UM D?browa Górnicza

Referencje udzielone na podstawie realizacji zadania pn.: "Remont Zespo?u Szkó? Zawodowych "Sztygarka" - remont dachu i elewacji III pawilonu"


2. PKO BP - budowa oddzia?u w ?wi?toch?owicach

Wyrazy uznania przekazane przez stron? banku PKO BP tytu?em wzorcowej realizacji oddzia?u banku w ?wi?toch?owicach

Realizacje:3. Certyfikat Legalno?ci Oprogramowania

Badanie przeprowadzone w naszej firmie przez niezale?n? firm? audytorsk? potwierdzi?o, i? oprogramowanie u?ywane na komputerach firmy PRB "A. Piaskowski i Spó?ka" ?ci?le wype?nia postanowiena licencji oraz nie narusza praw osób trzecich. PRB Piaskowski przywi?zuje du?? wag? zarówno do stosowania najnow?ych rozwi?za? informatycznych jak i etyki post?powania w biznesie.


4. Z?oty Certyfikat Przedsi?biorstwo Fair Play

Trzeci rok z rz?du firma PRB "A. Piaskowski i S-ka" zosta?a uhonorowana certyfikatem Przedsi?biorstwo Fair Play. Krajowa Izba Gospodarcza nagrodzi?a konsekwencj? naszej firmy w promowaniu etyki biznesu, nagradzaj?c nas Z?otym Certyfikatem.


5. Polkomtel S.A.

Referencje udzielone na podstawie realizacji salonów firmowych Plus GSM na terenie ca?ego kraju.

Realizacje:6. Certyfikat Fair Play 2002

Drugi z kolei certyfika Przedsi?biorstwo Fair Playt, potwierdzaj?cy dobr? opini? jak? cieszy si? firma w oczach swoich kontrahentów i pracowników.


7. Carman

Referencje udzielone na podstawie zrealizowanych stacji obs?ugi pojazdów

Realizacje:8. ING Bank ?l?ski - projekt STAREO

Referencje dotycz?ce placówek zrealizowanych na potrzeby banku na terenie ca?ego kraju w ramach projektu STAREO

Realizacje:9. Certyfikat Fair Play 2001

Certyfikat Fair Play przyznany firmie za rok 2001. Przeprowadzony audyt potwierdzi?, i? firma zawsze post?puje uczciwie w stosunku do swoich kontrahentów oraz pracowników


10. Siemens Building Technologies

Dokument wyra?aj?cy uznanie dla PRB "A. Piaskowski i Spó?ka" przy okazji prowadzenia prac w obiektach Narodowego Banku Polskiego


11. LG Petro Bank

Dokument potwierdzaj?cy rzetelno?? prac wykonanych na rzecz LG Petro Bank

Realizacje:12. PKO BP - Sosnowiec

Ocena wspó?pracy ze Spó?k? wydana przez w?adze PKO BP


13. Narodowy Bank Polski - Przychodnia Lekarska

List referencyjny przekazany Spó?ce po wykonianiu generalnego remontu przychodni lekarskiej w gmachu centrali NBP w Warszawie


14. ?l?ska Akademia Medyczna - Klinika Kardiologii

Referencje udzielone spó?ce po wykonaniu przebudowy katedry hemodynamiki.     Strona Główna   |     O firmie   |     Realizacje   |     Referencje   |     Praca   |     Kontakt